Vilkår og betingelser1. Baggrund og formål

B2C stiller en cloudbaseret lagerstyringsløsning (SmartPack WMS) til rådighed til kunden.

Kunden ønsker sikkerhed for et givent drift- og serviceniveau samt sikkerhed for adgang til assistance indenfor et fastlagt tidsrum.

Denne aftale beskriver de betingelser, under hvilke B2C sikrer drift og vedligeholdelsen af SmartPack WMS, der fysisk er placeret hos B2Cs hostingpartner(e).2. Definitioner

Afhjælpning: En handling der er nødvendig at foretage for at bringe SmartPack WMS i behørig overensstemmelse med aftalt funktionalitet eller i en tilstand, hvor det garanterede serviceniveau overholdes.

Vejledning: En handling hvorved en medarbejder hos B2C vejleder kunden i den korrekte brug af systemet og derved løser et brugsmæssigt problem.

Omgåelse: en handling eller en række handlinger, hvorved det oprindelige problem bliver erstattet af en anden række handlinger, så det oprindelige problem kan omgås.

Problem: Et problem kan være af 3 typer: et systemmæssigt problem, et driftsmæssigt problem og et brugsmæssigt problem.

Brugsmæssigt problem: Et problem som kunden oplever i forbindelse med sin brug af systemet, på trods af at systemet opfører sig i overensstemmelse med den tiltænkte funktionalitet.

Driftsmæssigt problem: Et problem som manifesterer sig ved, at det af B2C garanterede serviceniveau ikke er opretholdt, f.eks. at systemet ikke er tilgængeligt.

Systemmæssigt problem: Et problem, hvis årsag er at finde i en uoverensstemmelse mellem systemets specificerede opførsel og dets faktiske opførsel.

Driftstid: Kundens aftalte driftstid – specificerer de tidsrum hvor kunden bruger systemet.

Opgavestyringssystem: Her forstås B2C's opgavestyringssystem, hvori alle opgaver relateret til kunden registreres. Kunden har selv adgang til opgavestyringssystemet, og kan derigennem selv følge med i opgavernes løsning.

Normal arbejdstid: mandag til fredag kl. 9-16 bortset fra danske helligdage, juleaftensdag, grundlovsdag og nytårsaftensdag.

Release: En mindre opdatering af SmartPack WMS, primært fejlrettelser, som er kendetegnet ved, at det sidste nummer i versionsnummeret ændrer sig (version v1.0284 - v1.0350).

Rettelse: en fuld og dækkende afhjælpning af et systemmæssigt problem ofte ved der udgives en ny release.

Version: En ny udgave af SmartPack WMS, som indeholder væsentligt ændret funktionalitet. Typisk større halvårlige releases, kendetegnet ved at andet nummer i versionsnummeret ændrer sig fra f.eks. version 1.0 til 1.1

Service: Fælles betegnelse for de ydelser som B2C er forpligtet til at levere ifølge denne aftale

Superbruger: en medarbejder hos Kunden, der gennem uddannelse eller længere tids praktisk brug af systemet har kvalificeret sig til at indgå i en dialog med B2C om løsninger af problemer.

Systemet: Den samlede løsning som B2C har leveret til kunden.3. B2C's forpligtelser

B2C er forpligtet til at yde service som beskrevet i denne aftale og sørge for at have en organisation med kvalificeret personale i beredskab til at udføre disse forpligtelser.

B2C's medarbejdere skal yde service med behørig omhu og i overensstemmelse med gældende standarder på området.

B2C er forpligtet til at være tilgængelige for opkald fra kunden som beskrevet i punkt 6.

B2C er forpligtet til at opretholde det i punkt 7 beskrevne serviceniveau.

B2C er forpligtet til at yde afhjælpning af systemmæssige problemer som beskrevet i punkt 8.

B2C er forpligtet til at videreudvikle SmartPack WMS og til løbende at frigive nye versioner som beskrevet i punkt 10.

B2C er forpligtet til at foretage ændringer i systemet efter kundens ønsker som beskrevet i punkt 11.

B2C er forpligtet til at udføre forebyggende arbejde som beskrevet i punkt 12.

B2C er forpligtet til at stille testmiljøer til rådighed for kunden som beskrevet i punkt 13.

B2C er forpligtet til på anmodning fra kunden at forestå den nødvendige uddannelse af nye superbrugere.
Aftalens omfang

Aftalen her beskriver den service, som B2C er forpligtet til at yde kunden.

En del af denne service er betalingsmæssigt omfattet af aftalen, mens en anden del ydes imod særskilt betaling – se afsnit 16 om betaling.

Følgende er betalingsmæssigt omfattet af aftalen: hjælp ved driftsmæssige problemer, afhjælpning af systemmæssige problemer indenfor normal arbejdstid, forebyggende arbejde på systemet, frigivelse af nye versioner.

Følgende er betalingsmæssigt ikke omfattet af aftalen, og rekvireres af kunden mod betaling: afhjælpning af systemmæssige problemer udenfor normal arbejdstid. Oplæring af nye brugere, estimering af ændringer til systemet, udførelse af ændringer til systemet, etablering af testmiljø til kunden.4. Drift

B2C stiller ifølge denne aftale SmartPack WMS til rådighed for kundens brug.

B2C giver ifølge denne aftale kunden adgang til at søge afhjælpning og vejledning gennem B2Cs hotline og FAQ.

Vores support og kundeservice er normalt tilgængelig i hverdage på telefon 88202019 09:00 – 16:00. Uden for dette tidsrum kan der stadig tiltvinges adgang til telefonsupport. Support udenfor normal driftstid er tiltænkt, hvis der opstår systemkritiske fejl forårsaget af SmartPack (og ikke 3. part), som der ikke kan omgås, samt har fejlen har betydning for at lageret og SmartPacks service ellers kan drifte. (se definition af fejltyper i afsnit 8).

Adgang til hotline er imidlertid kun garanteret indenfor vores normale arbejdstid, Danske hverdage fra kl. 09:00 til kl. 16:00 (dansk tid).

Kunden kan med et varsel på 10 arbejdsdage ytre ønske om en ændring af serviceniveau, og evt. betaling aftales særskilt.5. Hotline

Kundens udpegede superbrugere kan kontakte B2C på mail for at få hjælp til løsning af alle typer af problemer samt features.

Kundens superbrugere kan kontakte B2C telefonisk på hotline for at få hjælp til løsning af alle typer af akutte problemer.

Såfremt opkaldet sker indenfor den aftalte driftstid, vil B2C besvare opkaldet umiddelbart. Er linjen optaget, vil det være muligt at sende en mail eller ringe igen.

Opkald udenfor normal driftstid vil besvares om muligt. På et ”ringe og vække” niveau. Forstået på den måde vi ikke til enhver tid vil sidde klar ved telefonen eller kan garantere service i nattetimerne o.l. med mindre der særskidt bliver lavet en service aftale om dette.

Ved opkald til hotline oprettes en opgave i opgavestyringssystemet, og heri beskrives hvordan B2Cs medarbejder og kundens superbruger i fællesskab forstår problemet. På opgaven noteres hvilken superbruger der har ringet. B2Cs hotline medarbejder yder afhjælpning eller vejledning.

Ved driftsmæssige problemer yder B2C afhjælpning så det i punkt 7 beskrevne serviceniveau hurtigst mulig bliver reetableret.

Ved systemmæssige problemer yder B2C afhjælpning som specificeret i punkt 8 – som oftest indbefatter et systemmæssigt problem, at systemet skal opgraderes. Alvorligheden af systemmæssige problemer kategoriseret som beskrevet i punkt 8.

Ved brugsmæssige problemer vejleder B2C superbrugeren i brugen af systemet.

B2Cs hotline medarbejder angiver, om det indrapporterede problem er driftsmæssigt, systemmæssigt eller brugsmæssigt.

Telefonnummer til B2Cs hotline frigives efter aftalen er indgået, og må kun anvendes af kundens superbrugere.6. Serviceniveau drift

B2C garanterer ved denne aftale et givent serviceniveau indenfor den aftalte driftstid.

Der garanteres en tilgængelighedsgrad, der opgøres som en procentsats, der beregnes som:

(aftalt driftstid – tid hvor systemet har været utilgængeligt) / aftalt driftstid.

Systemet anses for utilgængeligt, når det ikke er muligt at anvende systemet fuldt ud som følge af et problem i kategorien ’Blokerende fejl’ (se definition af fejltyper i afsnit 8).

Fejl i kundens netværk eller en ustabil eller utilstrækkelig forbindelse til internettet, medregnes ikke ved beregning af tilgængelighedsgraden.

Kundens ping tid til en EU DNS server efter B2Cs valg skal være under 10 ms og uden pakketab for at kundens netværk anses for fungerende.

Der garanteres en tilgængelighedsgrad indenfor driftstiden på 99,5%.

Desuden garanteres systemsvartider på 1 sekund ifbm. brugers indtastning i systemet i 95% af alle tilfælde.

Fremsøgning af datalister vil i 95% af tilfældene ske med en svartid på max. 5 sekunder.

Såfremt kunden ikke mener, systemets svartider overholder garantien, udføres i fællesskab en stikprøvekontrol.7. Afhjælpning af systemmæssige problemer

Systemmæssige problemer indrapporteres til B2C via hotline.

B2Cs hotline medarbejder og kundens superbruger kategoriserer i fællesskab om problemet er kritisk for løsning af kundens opgaver, og om problemet kan løses ved omgåelse.

Problemet kategoriseres som Blokerende fejl, Kritisk fejl, Større fejl, Mindre fejl eller Triviel fejl og beskrives i opgavestyringssystemet.

Afhjælpningen har til formål at løse problemet på en sikker måde. Da rettelser i softwaren altid er forbundet med større risici end omgåelse, er parterne enige om altid at vælge omgåelse for efterfølgende at gennemføre en rettelse i softwaren.8. Tidsfrister for afhjælpning

I tilfælde af systemmæssige problemer, skal B2C foretage en afhjælpning indenfor de nedenfor anførte tidsintervaller under hensyntagen til problemets kategori.

Tidsintervallet for rettelsen måles fra det tidspunkt, hvor problemet er indberettet og oprettet i opgavestyringssystemet og frem til det tidspunkt hvor B2C enten har løst problemet, eller har afhjulpet det, så problemet kan omgås i en grad, så det kan kategoriseres som en Mindre fejl eller en Triviel fejl.

Indrapporteres problemet udenfor den aftalte driftstid, begynder tiden for afhjælpning, når driftstiden begynder.

Blokerende problem: et systemmæssigt problem der er kritisk for løsning af kundens opgaver, og hvor rimelig omgåelse ikke er muligt, skal afhjælpes indenfor 6 timer.

Kritisk problem: et systemmæssigt problem, der er kritisk for løsning af kundens opgaver, men hvor rimelig omgåelse er muligt skal afhjælpes indenfor 24 timer.

Større problem: Et systemmæssigt problem, der ikke er kritisk for løsning af kundens opgaver, og hvor rimelig omgåelse ikke er mulig skal afhjælpes indenfor 5 arbejdsdage.

Mindre problem: Et systemmæssigt problem, der ikke er kritisk for løsning af kundens opgaver, og hvor rimelig omgåelse er mulig skal afhjælpes indenfor 1 måned

Trivielt problem: Et systemmæssigt problem der ikke har nogen eller blot bagatelagtig betydning for løsning af kundens opgaver skal afhjælpes indenfor 6 måneder.9. Installering af nye releases

Opdateringer af SmartPack, sker løbende, og Web App opdateres automatisk. Ved opdateringer kan der ske nedetid til serveren på op til 30. sekunder.

Opdateringer bliver normalt lavet i rul, hvor en opdatering typisk testes på B2C eget testlager, eller hos det lager opdateringen primær er tiltænkt.

Opdateringer, hvor B2C vurderer nedetid vil kunne forekomme, vil ske uden for almindelig drift tid.

Opdateringer vil kunne ses på kundes SmartPack login side f.eks. https://xxx.smartpack.dk/10. Vejledning

B2C er under denne aftale forpligtet til at yde kunden vejledning i brugen af systemet indenfor den aftalte supporttid.

Kunden kan ikke forvente, at B2Cs Hotline medarbejder har specialistviden indenfor alle områder. I de tilfælde, hvor hotline ikke besidder den fornødne viden, kan hotline bede andre medarbejdere hos B2C om at tage kontakt til kunden indenfor normal arbejdstid.

Såfremt kunden har ideer, ønsker eller ændringer til systemet, kan hotline-medarbejderen være behjælpelig med at beskrive disse ændringer i en opgave i opgavestyringssystemet.

Hvis ideen, ønsket eller ændringen giver værdi til SmartPack, vil denne komme til at indgå i vores bag-log af planlagte features.11. Ændringer i systemet

Kunden kan overfor B2C fremsætte ønske om ændringer til SmartPack WMS via: https://idea.smartpack.dk/

Sådanne ønsker oprettes i opgavestyringssystemet og markeres som ’Ny feature’.

Ønsker der vurderes som værdifulde for SmartPacks øvrige kunder, koster ikke noget, vi vil gerne sammen med kunden skabe det bedste produkt.

Ønsker der er mere kundespecifikke vil kunne tilføjes, eller udvikles som en særskilt App mod betaling.

I sådan et tilfælde giver B2C herefter kunden et estimat på, hvad det vil koste at tilføje den nye feature samt en indikation af, hvornår det nye kan leveres. Denne tilbagemelding gives indenfor 5 dage efter ønsket er fremsat.

B2C forbeholder sig ret til at afvise et ønske uden forklaring herpå.12. Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde har til formål at B2C kan sikre, at serviceniveauet beskrevet i punkt 7 kan opretholdes.

Det forbyggende arbejde sker også indenfor den aftalte driftstid, hvis det ikke forventes at påvirke den generelle drift.

Stører ændringer forsøges undgået inden for normal drift tid, hvis den forventede nedetid forventes at påvirke tilgængeligheden negativt.13. Test- og uddannelsesmiljøer

Kunden kan få etableret et eller flere miljøer til brug for uddannelse af medarbejdere eller test af nye features. Kunden betaler en timepris for etablering af disse ekstra miljøer ud fra medgået tid. Det er kundens ansvar, at der etableres testversioner af miljøer, der tilkobles SmartPack WMS – f.eks. webshop.

Der anmodes om etablering af ekstra miljøer ved at oprette en opgave på dette i opgavestyringssystemet.

Der betales månedligt for drift af dette ekstra miljø.

Test og uddannelsesmiljøer er ikke underlagt samme krav til serviceniveau som driftsmiljøet.14. Kundens forpligtelser

Kunden forpligter sig til at betale for den service, som kunden modtager fra B2C ifølge denne aftale.

Kunden forpligter sig til uden unødigt ophold at indberette opståede systemmæssige problemer via hotline.

Kunden forpligter sig til at opretholde en stab af superbrugere, som er dem, der må kontakte B2Cs hotline, og at underrette B2C om navnene på disse superbrugere.

Superbrugerne skal forud for kontakten til B2C være passende oplært i systemet.

Kunden har pligt til i specielle tilfælde at acceptere nødvendigt forebyggende arbejde indenfor den aftalte driftstid, såfremt vi forventer at tage systemet helt ned vil kunden blive orienteret om arbejdet mindst 3 arbejdsdage i forvejen.15. Reference

Kunden giver ret til at B2C kan anvende Kundens navn og logo i forbindelse med B2C markedsføring.16. Behandling af personoplysninger

Ved behandling af personoplysninger handler B2C alene efter instruks fra kunden, der som dataansvarlig ved aftalens underskrift meddeler generel instruks om foretagelse af de for aftalens opfyldelse nødvendige behandlinger.

Behandlingen vil navnlig omfatte overførsel og opbevaring af personoplysninger, herunder som led i backup, samt behandling som led i fejlsøgning og problemløsning samt forebyggende handlinger i forhold til systemets drift.

B2C træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i sted med lov om behandling af personoplysninger.

B2C skal på kundens anmodning give kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Der henvises i øvrigt til databehandleraftalen punkt 2517. Betaling / Opstart

Alle priser i denne aftale er uden moms.

Opstartsfee betales inden igangsættelse af onboardingsprocessen.

Såfremt samarbejdet afsluttes i løbet af onboardingsprocessen, refunderes maksimalt halvdelen af opstartsfee for at dække indledende udgifter og tidsforbrug.

Der kan fratrækkes ydeligere forgæves timeforbrug jvf. support timeforbrug på 1.250,- pr. påbegyndt time samt udgifter til ophold / kørsel.

Det vedkommer ikke SmartPack, at dække kundens eller 3. parts tidsforbrug ifbm. opstartsprocessen.

Såfremt kunden insisterer på B2Cs tilstedeværelse on-site efter onboardingsprocessen kan B2C afregne kørsel efter statens takster, ligesom udgifter til løn, overnatning og en rimelig forplejning skal betales af kunden.

Pr. hver d. 1. i hver måned opgøres faktura til kunden, med en betalingsfrist på 8 dage.

Beløbet afhænger af hvor mange pakker der er sendt den pågældende måned. Sendes kun 1 pakke koster denne 3 d.kr. sendes der 1000 er prisen pr. pakke 2.63 d.kr. Ved 2000 pakker er prisen 2.29 d.kr. pr. pakke. Formel for udregning kan udleveres efter ønske, ellers henvises der til: https://smartpack.dk/priser/ Variable minimumspris forekommer fra 3.000 d.kr

Opdeling eller flere plukkeruter øger antallet af pakker pr. ordre. 

Ved samsendelse af flere ordre tæller det mindst én pakke pr ordre.

Interneordre ordre tæller som en pakke

Returordre samt returlabels tælles som pakke, med mindre de auto printes sammen med forsendelseslablen.


Ordre sendt ud til leverandør tæller som en pakke også selv om vi ikke gennererer fragtlabel til leverandøren.

Minimum B2C-pris er 3000 DKK/md. 

Minimum pris hvis virksomhedens primær forretnings område er B2B salg: +500 DKK pr. medarbejder/md, som reguleres én gang årligt ud fra ansatte oplyst på CVR registret. Særlige vilkår kan aftales hvis virksomhedens ansatte tæller mere end hvad man forventer af de medarbejdere der kræves for at drive lageret. f.eks. virksomheder med mange fysiske butikker som ikke skal bruge SmartPack ud over at evt holde styr på POS og antal pr butik.

Estimering og udvikling af ekstra features til SmartPack WMS eller anden service, der ligger udenfor denne kontrakt betales med en aftalt pris pr opgave.

Enkelte funktioner kan vurderes af SmartPack som værende vigtige og vil blive tilføjet uden beregning hvis ikke der er krav om en deadline.

Ved for sen betaling bliver der beregnet morarente med 2% af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned.

Ved for sen eller manglende betaling vil kunden blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr. pr. fremsendt rykker.

Bliver der ikke reageret på første rykker senest 2 dage efter fremsendelsen af denne, forbeholder B2C sig retten til at stoppe med at yde service for kunden. Efter nedlukning af service vil en genaktivering af servicen koste 5.000 kr.

Prisen indeksreguleres én gang årligt, hver den 1. januar, med den procentuelle årlige stigning i nettoprisindekset. Reguleringen sker uden forudgående påkrav fra B2C, og beregnes på grundlag af stigningen i det foregående års offentliggjorte nettoprisindeks for oktober.

Reguleringen sker på grundlag af de gældende priser. Reguleringsformen vedrørende pristalsregulering kan udtrykkes således: (Gældende pris x nyt indeks) / gammelt indeks = ny pris.)

Såfremt ovennævnte indekstal ikke længere beregnes, reguleres prisen i overensstemmelse med udviklingen i et andet tilsvarende indekstal eller – hvis et sådant ikke findes – efter principper, som ligger den anførte indeksregulering så nær som mulig.

17.1 Ekstraordinære Prisstigninger og Premium Features

I tilfælde af ekstraordinære prisstigninger, der går ud over det beskrevne i denne aftale, forpligter B2C sig til at varsle kunden med en minimumsperiode på 6 måneder før implementeringen af sådanne prisstigninger. Denne varsling skal ske skriftligt og angive den specifikke prisændring samt datoen for implementeringen.

B2C kan fra tid til anden introducere nye "premium" features. Disse kan tilbydes kunden som et "tilvalg" mod en yderligere omkostning. Såfremt kunden vælger ikke at benytte disse nye premium features, vil det ikke påvirke den eksisterende prismodel, der er aftalt mellem parterne. Alle premium features skal specificeres skriftligt, og kunden skal give udtrykkelig accept af de nye omkostninger forbundet med sådanne features, før de implementeres.


I tilfælde af ekstraordinære prisstigninger, der går ud over det beskrevne i denne aftale, forpligter B2C sig til at varsle kunden med en minimumsperiode på 6 måneder før implementeringen af sådanne prisstigninger. Denne varsling skal ske skriftligt og angive den specifikke prisændring samt datoen for implementeringen.

18. Misligholdelse

Såfremt en part indleder rekonstruktionsforhandlinger, træder i betalingsstandsning erklæres konkurs, eller anden insolvensbehandling samt i øvrigt i tilfælde af væsentlig gentagne tilfælde af misligholdelse af nærværende kontrakt, er den krænkede part berettiget til at ophæve kontrakten som følge af den skete misligholdelse.

Den krænkede part skal påberåbe sig evt. misligholdelse på skrift, hvor efter den krænkende part minimum har 5 dage til at rette op på misvedligeholdelsen.19. Force major

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikter, prisstigninger, devaluering, valutafluktuation, deflation, inflation, sundhedskriser, pandemier, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindeligvareknaphed, restriktioner af drivkraft, mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, samt enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over.

Ovennævnte omstændigheder, der var indtruffet inden kontraktens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på kontraktens opfyldelse ikke kunne forudses på daværende tidspunkt. Det påhviler parterne uden ugrundet ophold skriftligt at underrette hinanden, såfremt én eller flere af ovennævnte omstændigheder indtræffer20. Fortrolighed

B2C respektere fortroligheden af alle oplysninger, der er overdraget til os af kunden og ikke vil videredele disse oplysninger til tredjeparter uden kundens udtrykkelige samtykke. B2C forpligter os også til at behandle alle data, der er overdraget af kunden, som en forretningshemmelighed og til kun at bruge disse data til de formål, der er angivet i kontrakten eller på anden måde godkendt af kunden. B2C vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at sådanne data behandles fortroligt og beskyttes mod enhver form for uberettiget adgang, ændring, lækage, tab eller ødelæggelse.

På samme måde forventer B2C, at kunden vil respektere fortroligheden af alle oplysninger, der er overdraget til kunden af os og ikke vil videredele disse oplysninger til tredjeparter uden vores udtrykkelige samtykke. B2C forventer også, at kunden vil behandle eventuelle data, som vi overdrager til dem, som en forretningshemmelighed og kun vil bruge disse data til de formål, der er angivet i kontrakten eller på anden måde godkendt af os. B2C forventer, at kunden vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at sådanne data behandles fortroligt og beskyttes mod enhver form for uberettiget adgang, ændring, lækage, tab eller ødelæggelse.

B2C anerkender, at denne gensidige forpligtelse til fortrolighed er af afgørende betydning for vores forretning og samarbejde og vil opretholde disse standarder i hele vores samarbejde.21. Ansvarsbegrænsning

B2C er udelukkende ansvarlig for drift og opdateringen af software. B2C kan derfor ikke gøres ansvarlig for fejl, der er sket i forbindelse med brugen af SmartPack. Ej heller fejlpluk, indscanningsfejl eller synkroniseringsfejl imellem SmartPack og kundens systemer.

B2C hæfter ikke for hændelige, ekstraordinære skader eller følgeskader, der udspringer af nærværende aftale eller kundens brug af de opgraderede versioner eller releases af programmet – herunder men ikke begrænset til driftstab, forretnings- eller driftsforstyrrelser, tab af forretningsdata og oplysninger eller anden form for økonomisk tab samt indirekte tab.

B2Cs erstatningsansvar i henhold til denne aftale er begrænset til det vederlag, som kunden har erlagt under nærværende aftale til B2C indenfor de seneste 12 måneder.22. Gyldighed og opsigelse

Denne aftale træder i kraft første arbejdsdag efter aftalens underskrivelse. Opsigelse fra kundens side kan ske til udgangen af en måned pr. mail på [email protected].

Begge parter er berettiget til at ophæve aftalen uden varsel i tilfælde af den anden parts væsentlige misligholdelse af aftalen, når denne part ikke har afhjulpet det tilgrundliggende forhold indenfor 30 dage efter modtagelse af skriftligt påkrav, indeholdende en beskrivelse af det forhold, der giver anledning til den påståede misligholdelse.23. Ændringer

B2C forbeholder sig retten til at ændre i nærværende betingelser til enhver tid. Væsentlige ændringer skal varsles over for kunden med minimum 6 måneder. B2C forbeholder sig retten til at ændre nærværende betingelser straks iht. ændringer i gældende lovgivning.24. Uoverensstemmelser

Handelsbetingelserne er underkastet dansk ret, og enhver tvist mellem parterne vedr. dette, skal afgøres ved retten i Randers.25. Download Databeskyttelsesforordningen

PDF - GDPR Standardkontraktsbestemmelser Klik Her


26. Sidst revideret: 09-09-2023 


Log over ændringer, sidste 12 mdr:

08-09-2023
- Afsnit 17.1 Ekstraordinære Prisstigninger og Præmium Features tilføjet


22-03-2023
- Afsnit om fortrolighed indsat
- Link til GDPR
- Standardkontraktsbestemmelser tilføjet.

13-08-2023 i afsnit 17
Nye services i SmartPack, der resultere i en "pakke" i vores prismodel hvis disse anvendes.
- mulighed for opdelig af pluk til store ordre. 
- RMA/Returportal/håndtering er tilføjet.
- udvidet bestillingssystem er planlagt ingen ETA
- Samsending af ordre er planlagt ingen ETA


Pris for udvikling er ændret til: 

Estimering og udvikling af ekstra features til SmartPack WMS eller anden service, der ligger udenfor denne kontrakt betales med en aftalt pris pr opgave.

funktioner der styrker SmartPacks vil blive tilføjet uden beregning hvis ikke der er krav om en deadline.
Information
Privatlivspolitik
Cookiepolitik
Vilkår og betingelser
Torvegade 3, 
DK-8963 Auning

Cvr: 42007617
SmartPack er et lagerstyring system / Warehouse Management System (WMS). Designet til altid at opnå optimal og konsistent effektivitit på dit lager!

Copyright © 2022 SmartPack
crossmenu-circle